!آنچه که باید از انتخابات فرانسه یاد گرفت

آنچه که باید از انتخابات فرانسه یاد گرفت! انتخابات فرانسه نشان داد که چپ سنتی از صحنه سیاسی اروپا، یا حداقل از فرانسه، در حال خارج شدن است! حزب سوسیالیست که در انتخابات (٪۲۸.۶۳<–۲۰۱۲) و در (٪۶.۴<–۲۰۱۷) و در (٪۱.۷۴<–۲۰۲۲) آرا را در مرحله اول بدست آورد، بخوبی روند 《مرگ یک نگرش سیاسی》 را نمایان … Continue reading !آنچه که باید از انتخابات فرانسه یاد گرفت