!بحرانی برای عبور از بحرانهای پیشن؛ بحران شیوع بیماری کرونا ابزاری برای عبور از بحران شکست در انتصابات مجلس

در طول چهار دهه گذشته، استراتژی که جمهوری اسلامی بخوبی توانسته بود استادانه از آن استفاده کند، بحران سازی و عبور از آن توسط بحران دیگر بود. از بدو تاسیس جمهوری اسلامی، رهبران آن در یک بازی نابرابر، ملت ایران را با بحرانهای خود ساخته، همچون بازی شطرنج، آچمز(1) کرده و به بقای ننگینش ادامه … Continue reading !بحرانی برای عبور از بحرانهای پیشن؛ بحران شیوع بیماری کرونا ابزاری برای عبور از بحران شکست در انتصابات مجلس